Наручите на еКњижари

Вести

14.05.2020.

Програмске структуре

Програмске структуре

Нови ЛогосИнформатика и рачунарство 5

Програмске структуре су важан елемент програмирања и даље градиво ће се базирати на сада усвојеним знањима. Ученицимa je најпре потребно представити шта су програмске структуре, што можете урадити користећи схему на овој страни.

Отварајте једно по једно поље у дигиталном уџбенику и прокоментаришите са ученицима.

Погледајмо пример линијске програмске структуре

Ученицима презентујте пример са израчунавањем средње температуре за 5 дана. Ученике поделите у парове и задајте им да напишу пројекaт за израчунавање средње температуре.

Погледајмо пример разгранате програмске структуре

Ученицима презентујте пример за налажење најтежег од три ранца. Поделите их у парове и задајте им да напишу пројекaт за одређивање најтежег ранца, а затим им задати да напишу програм за изложени проблем.

Погледајмо пример цикличне програмске структуре

Ученицима презентујте пример са израчунавањем средње температуре за 5 дана употребом петље.

Питајте их како би требало да изгледа алгоритам програма за израчунавање просечне температуре током 5 дана, овог пута употребом петље.

Провера знања: Проучи слику и означи тачан одговор.

Домаћи задатак:

За домаћи задатак ученике поделити у групе и задати свакој групи другачији задатак:

• за линијску структуру: израчунавање збира и разлике два угла; израчунавање збира, разлике, производа или количника два броја;
 за разгранату структуру: испитивање парности унетог броја (да ли је дељив са 2); испитивање да ли је унети број дељив са 3, 4, 5, 9 или 25.