Наручите на еКњижари

Вести

01.05.2020.

Креативне слагалице – игром кроз знање

Креативне слагалице – игром кроз знање

Нови Логос, Српски језик за 2. разред – Читанка


„Под стваралачким активностима подразумевају се разноврсни облици рада подстакнути књижевним текстом којима се унапређује настава српског језика и књижевности у школи. Стваралачке активности у разредној настави су: изражајно и интерпретативно читање књижевног текста по улогама, драматизација прозног текста, писање састава на задату тему, илустровање књижевних текстова и креативне игре.

[…] Као посебни облици рада подстакнути текстом примењују се креативне игре (асоцијације, књижевне укрштенице, креативне слагалице). Оне подстичу ученика у трагању за знањем и развијају способност да стечена књижевна знања на стваралачки начин примене. Помоћу њих систематизује се одређено наставно градиво из књижевности.”

Наташа Станковић Шошо


На овај начин остварујемо следеће циљеве и исходе:

Циљеви

Утврђивање књижевних текстова из поглавља Породично благо самосталном активношћу ученика. Неговање љубави према читању књижевних текстова. Функционално повезивање садржаја из књижевности, језика и језичке културе. Oспособљавање ученика да успешно обављају мисаоне радње док решавају задатке. Развијање код ученика моћи запажања и упоређивања, закључивања и доказивања.
Гледање цртаног филма и уживање у његовим естетским вредностима.

Исходи

Након ове наставне јединице ученик ће бити у стању да:

  • одреди главни догађај, време и место дешавања у прочитаном тексту;
  • одреди редослед догађаја у тексту;
  • уочи главне и споредне ликове и разликује њихове позитивне и негативне особине;
  • поштује и примењује основна правописна правила;
  • изнесе своје мишљење о филму;
  • користи различите облике усменог и писменог изражавања.

Наведене циљеве и исходе остварујемо кроз задатке које шаљемо ученицима.

Први задатак:

Игром кроз знање – систематизује се знање ученика о књижевним делима, догађајима, особинама и осећањима књижевних ликова. Ученици имају задатак да одговоре на постављена питања и попуне укрштеницу.

Други задатак:

Креативна слагалица – овим обликом рада на занимљив и систематичан начин обнавља се књижевнотеоријско знање и познавање књижевног стваралаштва.

Трећи задатак:

Едукативна интерактивна игрица – проверава се познавање догађаја и ликова у свим књижевним текстовима обрађеним у том месецу.

Четврти задатак:

Гледање цртаног филма Бамби – уживање у његовим естетским вредностима. Стицање вештине уочавања битних елемената филма и поређења романа и његове филмске адаптације. Неговање интересовања ученика за филмску уметност. Функционално повезивање садржаја из различитих уметности. Подстицање маште и креативности код ученика. Неговање и развијање писменог изражавања. Подстицање и неговање љубави према филмској уметности и уметности уопште.

Предлог реализације наведене наставне јединице на даљину припремљен је на основу:
– читанке за други разред Уз речи растемо (стр. 149 и 150) ИК „Нови Логос”, ауторки Наташе Станковић Шошо и Маје Костић;
– дигиталног уџбеника читанке за други разред Уз речи растемо ИК „Нови Логос”;
– припрема за учитеље/учитељице са додатним материјалима ИК „Нови Логос”.

Упутства за ученике

– Покажи кроз игру шта си научио/научила у овом месецу читајући књижевне текстове у поглављу Породично благо. На страни 149 уради задатке из лекције Игром кроз знање.
Сликај страну и пошаљи на проверу.

– Одговарајући на питања на 150. страни склопи креативну слагалицу која се налази у прилогу читанке. Извлачи картице на којима се налазе одговори. Ако тачно одговориш на свих   дванаест питања, добићеш одговарајућу слику.

– Настави са игром. Одиграј интерактивну игрицу која се налази на 150. страни дигиталног уџбеника. Срећно!

– Након уложеног труда, време је да се опустиш уз Дизнијев филм Бамби. Уз помоћ одрасле особе у претраживач искуцај Bambi (1942) и погледај филм.

У свесци одговори на следећа питања:
• Како си доживео/доживела филм Бамби?
• Шта ти је у њему било најзанимљивије?
• У чему је разлика између филма и текста из читанке који си читао/читала?
• Како си замишљао/замишљала Бамбија док си читао/читала причу?
• Да ли ти се више допада филм или прича? Објасни укратко.
• Опиши какав је утисак на тебе оставила музика из филма.
• Шта читање књига не може да замени?

Комплетно упутство можете послати ученицима у форми документа који се налази у наставку:

Игром кроз знање