Наручите на еКњижари

Вести

04.05.2020.

Докази биолошке еволуције

Докази биолошке еволуције

Нови Логос, дигитални уџбеник Биологија 6

У ситуацији у којој се налазимо наставницима није лако да се припреме и одрже час на даљину. Из недеље у недељу трудимо се да вам помогнемо да своју наставну праксу прилагодите садашњим околностима и укажемо вам на разноврсне материјале у нашим дигиталним уџбеницима које можете користити.

Е-уџбеник представља нов приступ дидактичко-методичком обликовању материјала. У овом уџбенику заступљене су све лекције које постоје и у штампаном уџбенику и он се може самостално користити у настави. Ауторски текст је организован на другачији, оригиналан и забаван начин, препознатљив и пријемчив ученицима нових генерација, што омогућава савремен приступ градиву, наставним јединицама и кључним знањима која ученици треба да стекну у основној школи.

Ове недеље требало би да настављате рад на области Порекло и разноврсност живота, лекцију Докази биолошке еволуције.

На крају часа ученик ће бити у стању да:

» кроз различите примере објасни да сва жива бића која данас живе на Земљи потичу од заједничког претка;

» опише на које начине можемо да установимо да данашњи организми поседују неке особине предака;

» користи доступну ИKТ и другу опрему током истраживања при обради података и приказу резултата и учи се различитим техникама учења кроз доступну ИKТ.

Наведите ученике да погледају видео Сви смо ми далеки рођаци, стр. 2, и подстакните дискусију питањем из дела Шта мислиш, стр. 2.

Ученици анализирају слику Предачко-потимачки низ коња, Научне вештине, стр. 3, након чега одговарају на захтеве са стр. 3 и у оквиру Шта мислиш 1, стр. 3, Шта мислиш 2, стр. 3, и задатак стр. 3.

Наставник објашњава (у нормалним околностима, а у кућним условима ученици сами покушавају да закључе и постављају наставнику питања кроз договорене канале комуникације) промене које су се десиле на скелету као последица прилагођености условима живота и еволуције на примеру плавог кита користећи шематски приказ грађе, стр. 4. Затим ученици одговарају на захтеве у оквиру Шта мислиш 1 и 2, стр. 4.

Наставник објашњава да су фосили докази прелазних форми између сродничких група организама, након чега ученици одговарају на захтеве у оквиру Шта мислиш 1 и 2, стр. 5.

Ученици за домаћи задатак треба да погледају неки од видеа: Почетак живота, стр. 2; Слој стене, стр. 5; Мамут, стр. 6; Kрај леденог доба, стр. 6.

Самоевалуација наставне јединице као провера остварености исхода се може спровести кроз питања и одговоре у оквиру Провери своје знање, стр. 6-7.

Основна одлика е-уџбеника за наставни предмет Биологија огледа се у обогаћивању кључних елемената наставне јединице додатним садржајима: филмовима, анимацијама, галеријама фотографија живог света, разноврсним интерактивним задацима, од оних са допуњавањем и вишеструким избором до задатака који ученике наводе на размишљање, доношење закључака и примену стечених знања.