Креативне слагалице - игром кроз знање

 

Нови Логос, Српски језик за 2. разред – Читанка

 

 

„Под стваралачким активностима подразумевају се разноврсни облици рада подстакнути књижевним текстом којима се унапређује настава српског језика и књижевности у школи. Стваралачке активности у разредној настави су: изражајно и интерпретативно читање књижевног текста по улогама, драматизација прозног текста, писање састава на задату тему, илустровање књижевних текстова и креативне игре.


[...] Као посебни облици рада подстакнути текстом примењују се креативне игре (асоцијације, књижевне укрштенице, креативне слагалице). Оне подстичу ученика у трагању за знањем и развијају способност да стечена књижевна знања на стваралачки начин примене. Помоћу њих систематизује се одређено наставно градиво из књижевности.”

Наташа Станковић Шошо   

 

 

На овај начин остварујемо следеће циљеве и исходе:


Циљеви

Утврђивање књижевних текстова из поглавља Породично благо самосталном активношћу ученика. Неговање љубави према читању књижевних текстова. Функционално повезивање садржаја из књижевности, језика и језичке културе. Oспособљавање ученика да успешно обављају мисаоне радње док решавају задатке. Развијање код ученика моћи запажања и упоређивања, закључивања и доказивања.
Гледање цртаног филма и уживање у његовим естетским вредностима.

 

Исходи
Након ове наставне јединице ученик ће бити у стању да:
 – одреди главни догађај, време и место дешавања у прочитаном тексту;
 – одреди редослед догађаја у тексту;
 – уочи главне и споредне ликове и разликује њихове позитивне и негативне особине;
 – поштује и примењује основна правописна правила;
 – изнесе своје мишљење о филму;
 – користи различите облике усменог и писменог изражавања.

 

 

Наведене циљеве и исходе остварујемо кроз задатке које шаљемо ученицима.


Први задатак:

Игром кроз знање – систематизује се знање ученика о књижевним делима, догађајима, особинама и осећањима књижевних ликова. Ученици имају задатак да одговоре на постављена питања и попуне укрштеницу.

 

Други задатак:
Креативна слагалица – овим обликом рада на занимљив и систематичан начин обнавља се књижевнотеоријско знање и познавање књижевног стваралаштва.


Трећи задатак:
Едукативна интерактивна игрица – проверава се познавање догађаја и ликова у свим књижевним текстовима обрађеним у том месецу.


Четврти задатак:
Гледање цртаног филма Бамби – уживање у његовим естетским вредностима. Стицање вештине уочавања битних елемената филма и поређења романа и његове филмске адаптације. Неговање интересовања ученика за филмску уметност. Функционално повезивање садржаја из различитих уметности. Подстицање маште и креативности код ученика. Неговање и развијање писменог изражавања. Подстицање и неговање љубави према филмској уметности и уметности уопште.

 

Предлог реализације наведене наставне јединице на даљину припремљен је на основу:
– читанке за други разред Уз речи растемо (стр. 149 и 150) ИК „Нови Логос”, ауторки Наташе Станковић Шошо и Маје Костић;
– дигиталног уџбеника читанке за други разред Уз речи растемо ИК „Нови Логос”;
– припрема за учитеље/учитељице са додатним материјалима ИК „Нови Логос”.

 

 

Упутства за ученике

 

– Покажи кроз игру шта си научио/научила у овом месецу читајући књижевне текстове у поглављу Породично благо. На страни 149 уради задатке из лекције Игром кроз знање.
 Сликај страну и пошаљи на проверу.

 

– Одговарајући на питања на 150. страни склопи креативну слагалицу која се налази у прилогу читанке. Извлачи картице на којима се налазе одговори. Ако тачно одговориш на свих   дванаест питања, добићеш одговарајућу слику.

 

– Настави са игром. Одиграј интерактивну игрицу која се налази на 150. страни дигиталног уџбеника. Срећно!

 

 

– Након уложеног труда, време је да се опустиш уз Дизнијев филм Бамби. Уз помоћ одрасле особе у претраживач искуцај Bambi (1942) и погледај филм.

 

У свесци одговори на следећа питања:
 • Како си доживео/доживела филм Бамби?
 • Шта ти је у њему било најзанимљивије?
 • У чему је разлика између филма и текста из читанке који си читао/читала?
 • Како си замишљао/замишљала Бамбија док си читао/читала причу?
 • Да ли ти се више допада филм или прича? Објасни укратко.
 • Опиши какав је утисак на тебе оставила музика из филма.
 • Шта читање књига не може да замени?

 

Комплетно упутство можете послати ученицима у форми документа који се налази у наставку:

Игром кроз знање

Ваша корпа

Ваша корпа је празна

Анкета

Да ли користите дигитална издања на Е-учионици?

У школској 2019/20. години Нови Логос вам представља:

  • - савремене уџбенике,
  • - изузетна дигитална издања,
  • - квалитетне приручнике за наставнике са дневним припремама,
  • - дидактичке материјале.

Нови Логос вам пружа:

  • - уџбенике усклађене са новим Планом наставе и учења,
  • - квалитетан методолошки приступ настави,
  • - нове креативне идеје,
  • - додатна средства за лакшу презентацију градива.