Припремање и планирање наставне јединице Хемијске реакције

Припремање и планирање образовно-васпитног рада јесте јединствен, сложен и сталан процес, у коме примарну функцију има наставник као носилац и организатор наставног рада. Од његових умећа зависи да ли ће пут ка циљу бити једноставнији или сложенији, пријатнији или мање пријатан, успешнији или мање успешан. Уколико је наставни рад добро припремљен и испланиран, сви садржаји биће равномерно и систематично обрађивани, обезбедиће се остварење постављених задатака у предвиђеном времену, моћи ће да се унапређују елементи образовно-васпитног рада и друго.


Осмишљавањем и планирањем наставног часа проналази се пут ка што лакшем усвајању појмова. Веома је важно да то буде у складу са предвиђеним циљевима и исходима предмета, односно са интелектуалним, мануелним, осећајним и изражајним вештинама којима ученик треба да овлада на наставном часу. Да би се садржаји учења функционално уклопили у опште циљеве хемије, потребно је да буду и на занимљив начин интерпретирани, јер се континуираном мотивацијом ученика утиче на њихову способност уочавања и закључивања.


У наставку ћемо вам представити пример планирања наставне јединице Хемијске реакције. Анализа и синтеза из области Хемијске реакције и израчунавања. Током извођења водићемо рачуна о редоследу увођења појмова, а нарочито о повезаности појмова, како у оквиру наставне јединице и теме тако и са појмовима из претходних наставних тема. Руководићемо се уџбеником, али нећемо занемарити и помоћна наставна средства и додатну литературу. Садржаје на којима се са ученицима ради стално треба повезивати са другим наставним предметима и наводити који је предмет у питању и који се кључни појмови повезују. У случају ове наставне јединице, осим везе унутар предмета (лекција Хемијске промене), остварује се и веза са наставом биологије и физике.

 

 

 

 

У уводном делу часа подсетити ученике да је требало да прочитају лекцију у којој су обрађене хемијске реакције, анализа и синтеза (Логосов уџбеник, стр. 143–145; Klett-ов уџбеник, стр. 118–121), па говорити о томе да су хемијске реакције заправо хемијске промене након којих настају нове супстанце са саставом који се разликује од састава супстанци које су учествовале у реакцији.


Главни део часа започети истицањем кључних појмова лекције: хемијска промена, хемијска реакција, реактант, производ реакције, енергија и истакнути циљ часа: ученици ће сазнати шта су анализа и синтеза, моћи ће да разликују реактанте од реакционих производа и моћи ће да препознају примере хемијских реакција у свакодневном животу.


Као подстицај развоју логичког мишљења ученика и лакшем повезивању раније стеченог знања са новим, најавити ученицима кратак филм о хемијским реакцијама (Хемијске реакције: Да ли сте знали?) и нагласити на шта да обрате пажњу. Потребно је да ученици бележе шта су видели и да анализирају, односно упореде приказано у филму са фотографијама из уџбеника (Логосов уџбеник, стр. 142–143), па да закључке пошаљу наставнику/-ци на имејл.


Истакнути да се хемијске реакције могу одвијати различитим брзинама. Неке од њих су брзе, тј. тренутне, док су неке споре, почињу и трају неколико минута, дана, седмица, месеци или година. Захваљујући развоју науке, хемичари данас могу утицати на ток хемијских реакција. На пример, за разлику од реакција које се дешавају у живој ћелији, а које се одвијају без нашег утицаја, хемичари у строго контролисаним условима могу убрзати, успорити или одложити одређене хемијске реакције.


Да би ученици схватили на који начин се одвија хемијска реакција, објаснити им поступак на примеру хемијске реакције добијања воде, који је представљен моделима и формулама.
Након анализе ове реакције пустити видео-оглед Реакција синтезе, па објаснити шта је синтеза и навести примере реакције синтезе (нпр., реакције гвожђа и сумпора при којој настаје гвожђе(II)-сулфид).


На исти начин објаснити шта је анализа и навести примере (нпр., разлагање воде), па пустити видео-оглед Реакција анализе.


Пошто су праћење и мерење постигнућа ученика неопходни за вредновање наставног рада, тражити од ученика да размисле и сами потраже друге примере реакција синтезе и анализе, па да их, заједно с кратким образложењем, пошаљу наставнику/-ци.


Најавити ученицима пројектну активност. Ученици који су вешти у практичном раду, независно од резултата које постижу на редовним часовима, могу у овом задатку да развију вештине коришћења извора података (интернет, уџбеници, часописи) и руковања лабораторијским прибором и посуђем, као и креативност. Објаснити им шта је потребно да ураде: на интернету или на неки други начин треба да пронађу упутство за извођење огледа на тему хемијских реакција. Оглед треба да буде једноставан, интересантан и да се у њему користе супстанце из свакодневног живота. Пројектну активност изводе до краја обраде ове области, па ће након што обраде лекцију Једначине хемијских реакција саставити једначину хемијске реакције до које су дошли у пројектном задатку и навести називе реактаната и реакционих производа. Резултате огледа треба да објасне и пошаљу наставнику/-ци на имејл.


Како се у току наставе константно прати и региструје напредовање ученика, у завршном делу часа ученици добију задатак да ураде неколико задатака из збирке задатака (на страни 88).


Организовати им и игру асоцијација. Свако ће на имејл добити PowerPoint презентацију, на којој су две асоцијације. Ова активност није оцењивачка, па нагласити ученицима да је њен циљ праћење знања, односно могућност да ученици на занимљив начин сами процене колико су научили. Требало би да их искористе када буду утврђивали градиво из ове лекције, у сврху евалуације сопствених достигнућа. Извештај о раду и утиске треба да пошаљу наставнику/-ци.


На крају дати домаћи задатак ученицима (потребно је да ураде задатке из збирке задатака на стр. 89–90) и послати им видео-оглед Доказивање Закона о одржању масе 1, који ће погледати у циљу припреме за следећи час.

 

 

 

 

 

 

Ваша корпа

Ваша корпа је празна

Анкета

Да ли користите дигитална издања на Е-учионици?

У школској 2019/20. години Нови Логос вам представља:

  • - савремене уџбенике,
  • - изузетна дигитална издања,
  • - квалитетне приручнике за наставнике са дневним припремама,
  • - дидактичке материјале.

Нови Логос вам пружа:

  • - уџбенике усклађене са новим Планом наставе и учења,
  • - квалитетан методолошки приступ настави,
  • - нове креативне идеје,
  • - додатна средства за лакшу презентацију градива.